AIS ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีสุรนารี พัฒนา NB-IoT

 AIS ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีสุรนารี พัฒนา NB-IoT เพื่อการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ซึ่งทั้ง 2 ฝ่าย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายแถบความถี่แคบ (Narrow Band) สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Internet of Things (NB-IoT) เพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างแนวคิดเมืองอัจฉริยะในมหาวิทยาลัย

โดยความร่วมมือนี้ AIS จะสนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์สถานีฐานสำหรับกระจายสัญญาณ NB-IoT เพื่อการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทำให้นักศึกษาและนักพัฒนาได้เข้าถึงเทคโนโลยีเครือข่าย ฝึกใช้งานกับอุปกรณ์จริง และทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์และเซ็นเซอร์ต่างๆ

ตัวอย่างโครงการทดสอบที่จะนำ NB-IoT มาใช้ อาทิ การวางระบบคมนาคม, การจัดการช่องจอดรถยนต์, ระบบตรวจสอบผู้สูงอายุ, ระบบสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์, ระบบควบคุมคลังยาและเวชภัณฑ์, ระบบเกษตรอัจฉริยะ ฯลฯ

ทาง AIS ได้กล่าวว่าเทคโนโลยีเครือข่ายนี้เป็นการร่วมสนับสนุนโดย ZTE ซึ่งประโยชน์ของ NB-IoT นั้นได้แก่ การใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำ, สามารถรองรับอุปกรณ์ IoT ได้ถึงแสนตัวต่อสถานีฐาน และมีรัศมีครอบคลุม 10 กิโลเมตร ในอาคารก็รับสัญญาณได้

 

ที่มา: อีเมลประชาสัมพันธ์

Facebook Comments
%d bloggers like this: